การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรื่อง เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชพลังงาน” รุ่นที่ 5

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรื่อง เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชพลังงาน” รุ่นที่ 5 ปี 2559 โดยมี ดร.วรรณศิริ วรรณรัตน์ น.ส.วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล และน.ส.พนิดา วงแหวน นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธ์พืช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์มุ่งเน้นให้เข้าใจ เทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับปรุงระบบการผลิตของตนเอง และเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเกษตรที่เข็มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ AEC มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ