ร่วมงาน “TICA Connect”

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) และดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เข้าร่วมงาน “TICA Connect” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้งไทยและต่างประเทศ และเพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจหารดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ซึ่งดำเนนภารกิจมานานกว่า 6 ทศวรรษ รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต