KAPI จัดสัมมนาการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสัมมนา การทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการ และนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ผู้บริหาร บุคลากร ไปทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี และระดมสมองเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเป็นการส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง

  


โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวเปิดงานและบรรยาย โดย ดร.มะลิวัลย์ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล ได้นำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผล เพื่อสรุปผลการการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2560 และนำเสนอแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561-2565 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ รับทราบและนำไปปฏิบัติ

  


การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มีบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด จำนวน 83 คน