ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) นำบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานวางพวงมาลารำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ คุณสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นับว่าเป็นต้นแบบ นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย