ผู้อำนวยการฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ มก. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์)  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เข้ารับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย  (ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร) ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

   

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ซ้าย) ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร (ขวา)

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

   

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (1 จากซ้ายไปขวา)
ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (2) รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร (3)