KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสกัดและการใช้ประโยชน์สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจใน พืช สมุนไพร หลักการทางการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นําความรู้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้อุปโภคเองได้ในครัวเรือนและ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์วางจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร และสารสกัดจากสมุนไพรด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ซึ่งในการอบรมครั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)  เป็นประธานในการเปิดอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

  

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์


รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย อาจารย์จากพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
วิทยากรรับเชิญ ได้ให้ความรู้ด้านสาระสําคัญในสมุนไพร อาจาย์อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นางสาวประภัสสร รักถาวร วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสกัดสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร และการประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ํามันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตภักด นายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ เป็นวิทยากรบรยายด้านหลักการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดและการประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจด้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพร ณ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย

 อาจาย์อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

 ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 

 นางสาวประภัสสร รักถาวร

 ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ

 ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตภักดี

 นายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน และกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับความรู้จากสมุนไพร และเข้าใจหลักการสกัดสารและน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร รวมถึงรับความรู้ในหลักการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรด้วยวิธีเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIR) และสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อทำให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว พร้อมกับกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้

   

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

รับใบประกาศนียบัตร

   
T
   

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรม