วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559” โดยในการนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดของอาคารและสถานที่บริเวณรอบสถาบันผลิผลเกษตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อเป็นการชักชวนให้ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และการบำรุงต้นไม้ภายในบริเวณอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางอย่างต่อเนื่อง ให้มีความร่วมรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในการประกอบกิจกรรมการพัฒนาให้บริเวณพื้นที่สนาม และรอบอาคารมีความสะอาด เกิดความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗” ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับหน่วยงาน