บันทึกข้อตกลง (MOU) กับคุณตติย อัครวานิชตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อมคณะนักวิจัย คือ ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ดร. สุธีรา  วิทยากาญจน์ และนายชัยพร สามพุ่มพวง ได้เดินทางไปศูนย์โอทอปประจวบคิรีขันธ์ (หัวหิน) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคุณตติย  อัครวานิชตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ ว่าด้วยความร่วมมือกับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือในการผลิตต่าง ๆ ในโครงการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม