เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคิรีขันธ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อมคณะนักวิจัย คือ ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ดร. สุธีรา  วิทยากาญจน์ และนายชัยพร สามพุ่มพวง ได้เดินทางไปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคิรีขันธ์ เพื่อศึกษากิจกรรมการทำกระดาษสับปะรดและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา