นักวิจัยรับการสัมภาษณ์

วันที่ 7 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อม ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์  ร่วมรับการสัมภาษณ์จากนักวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของการใช้ผลิตผลทางการเกษตรในอุตสาหกรรมเกษตรและอื่น ๆ