การบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559) เพื่อให้สอดคล้องกับกับนโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีนโยบายในการเปิดรับโลกทัศน์ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างวิสับทัศน์ร่วมกัน โดยได้เรียนเชิญ คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม และคณะ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว