ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มก.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ในครั้งนี้