โครงการสัมมนายุทธศาสตร์เป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

  

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร นักวิจัยและบุคคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กับการเปลี่ยนผ่านเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองและทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เสริมสร้าง และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี