สถาบันผลิตผลเกษตรฯ รับการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2558

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางวารุณี ธนะแพย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ต้อนรับ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล (กรรมการ) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพัฒนกุล (กรรมการ) นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ (กรรมการ) และคณะผู้สังเกตการณ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 และทางผู้อำนวยการได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และผลงานเด่นในรอบปีการศึกษาของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมกับจัดเตรียมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของนักวิจัยให้กับคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชม