การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 11-12 มกราคม 2560  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  เป็นประธานในเปิด และนางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย อาจารย์อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ แ น.ส.ประภัสร รักถาวร และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจใน พืช สมุนไพร หลักการทางการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้อุปโภคเองได้ในครัวเรือนและ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์วางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 22 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ