ผู้อำนวยการและบุคคลากรสถาบันฯ เข้าคารวะท่านผู้บริหาร มก. สวัสดีปีใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบของที่ระลึกและรับพรจากท่านผู้บริหาร มก. เนื่องในวันปีใหม่ 2560 โดยได้เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดี) ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน) รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย) ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ)