เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Dr. Sudesh Kumar โปรเฟสเซอร์ด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะนักวิจัย (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวอันฟาล ตาเละ และนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ) ได้ร่วมการประชุมวิชาการ The 4th Asian Conference on Biomass Science และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Dr. Sudesh Kumar โปรเฟสเซอร์ด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพจาก School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านเคมีพอลิเมอร์ของพอลิเอสเทอร์จากจุลินทรีย์ (พลาสติกชีวภาพ)