นักวิจัยสถาบันฯ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th Australasian Polymer Symposium

วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2559 ดร. รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำ ภาระกิจต่าง ๆ ดังนี้ ประชุมปรึกษาด้านงานวิจัย polyelectrolyte กับ Prof. Matthew Tirrell Dean and Pritzker Director และทีมงาน Institute for Molecular Engineering, University of Chicago ภายใต้ความร่วมมือของ ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Elastomer Conference ณ David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh โดยได้นำ เสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง Effects of Carbon Blacks on Mechanical Properties and Heat Build-up of Rubber Compounds ในส่วนของ Natural Rubber & Bio Materials for Rubber II – Session C เข้าประชุมปรึกษาด้านพอลิเมอร์ที่ Department of Polymer Science, Goodyear Polymer Center, University of Akron, Ohio ร่วมกับ professor 2 ท่าน ภายใต้การหาความร่วมมือของ ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คือ Prof. Shi-Qing Wang และ Assoc. Prof. Li Jiaระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2559 ดร. รังสิมา ชลคุป ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th Australasian Polymer Symposium ณ เมือง Lorne, Victoria ประเทศ ออสเตรเลีย โดยได้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง Development of oil palm trunk fiber and polyester fiber composites for sound absorption materials ในส่วนของ Advanced/Smart Polymeric Materials and Nanocomposites