การสัมมนา “Thai – Brazilian Active Ingredient for Global Cosmetics Market”

TTTTTTTเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมกับบริษัท  Quality Plus Aesthetic International Co. Ltd., จัดเสวนา Thai – Brazilian Active Ingredient for Global Cosmetics Market (ไขความลับสารสกัดบราซิล – ไทย เจาะตลาดเครื่องสำอางโลก) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสกัดใหม่สำหรับเครื่องสำอาง ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการนำสารสกัดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่างๆ และให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล
.

TT TT

.
การเสวนาครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

.            – หัวข้อ “ตลาดเครื่องสำอางบราซิล โอกาสเครื่องสำอางไทยในต่างประเทศ ” บรรยายโดย Mr. Renan Quenca Co-founder, BIodiversité
.            – หัวข้อ “เทคโนโลยีสารสกัดจากประเทศบราซิล (Sleep with Makeup)” บรรยายโดย Ms. Joyce Quenca Co-founder and Research and Development Director, Biodiversité จากประเทศบราซิล
          – หัวข้อ “เทคโนโลยีการกักเก็บสารสกัดจากธรรมชาติในระดับนาโน” บรรยายโดย ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
.            – หัวข้อ “เทคโนโลยีสารสกัดเม็ดสีชีวภาพสำหรับเครื่องสำอาง” บรรยายโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ คุณประภัสสร รักถาวร
.            – หัวข้อ “รับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล” บรรยายโดย คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ, Quality Plus Aesthetic International Co. Ltd.,
.

TT TT
T

        นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลก” เพื่อวิเคราะห์และสรุปแนวโน้มการตลาดธุรกิจด้านเครื่องสำอางที่มีการนำสารสกัดจากพืชธรรมชาติมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำให้ธุรกิจด้านเครื่องสำอางได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั่วโลก โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ Quality Plus Aesthetic International Co. Ltd. Mr. Renan Quenca Co-founder, BIodiversité และ  Mr. Yoshiki Yamaguchi  ประธานกรรมการบริษัท Division Manager Material & International Division, ITO Provitamin Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น  สำหรับการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเครื่องสำอางและผู้ที่สนใจธุรกิจเครื่องสำอางเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา จำนวน 100 คน ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
TTTTTTTT

TT TT