นักวิจัยสถาบันฯ เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร International Field Science Training

วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2559 นายยุทธนา บรรจง นักวิจัยปฏิบัติการ และนางสาวธนาภา เทพชาตรี เจ้าหน้าที่วิจัย  ได้เดินทางไปศึกษาทำการวิจัย และเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร International Field Science Training ที่ Kochi University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมนี้เป็นการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในภาคการเกษตร เช่น การจัดทำแปลงทดลอง ปลูกพืชทดลองในโรงเรือน ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและด้านป่าไม้โดยในระหว่างการฝึกอบรมได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต