โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ได้เป็น ร่วมพิธีเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้กล่าวรายงานเรียนเชิญประธานเปิดงาน คือ นายสุริยะ วิริยะสวัสดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดงาน ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ภูพาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการศึกษากระบวนการย้อมครามและการพัฒนารูปแบบผ้าทอเดนีมสำหรับผ้ายีนส์ทอมือและทอเครื่องด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะผู้วิจัย คือ ดร. รังสิมา ชลคุป  ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์ อ. ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร และ ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัชร  นิธิทองสกุล รวมทั้งทีมงานสนับสนุน นำโดย ดร. นัฏพร ขนุนก้อน ร่วมจัดทำกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคนิคการย้อมครามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าย้อมคราม จ. สกลนคร เพื่อการย้อมสำหรับผ้าเดนิม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 17-18 มกราคม 2560 มีผู้เข้าอบรม 50 คน