การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2016)

ดร.ศุมาพร  เกษมสำราญ ตัวแทนประเทศไทย และดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี ผู้สังเกตการณ์ (9และ10 จากขวามือ) ได้เข้าร่วมประชุม  Asian Near-Infrared consortium committee board meeting  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดีและนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ   5th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 ณ เมืองคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คนจาก 15 ประเทศ รูปที่ 2 ดร.ศุมาพร  เกษมสำราญ บรรยายเรื่อง “NIR spectroscopy on Quantitative Analysis of Bioactive Diterpenoids in Andrographis paniculata Nees in Both Plants and Herbal Medicines” (บน)ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง “Kinetic Analysis of Visible-Near Infrared Spectra in Maillard Reaction” (ล่างซ้าย) และนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง “Development of a Device for Sweetness Evaluation in Mangoes and Oranges using Near Infrared System” (ล่างขวา)