พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำสอนพ่อ” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ นำเสนอเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. วิทยาเขตบางเขน โดยสถาบันผลิตผลฯ ได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยร่วมเสนอผลงานทางด้านวิชาการ และนำผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  “Thailand Green Design Awards 2016” โดยจัดแบ่งหมวดรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy saving)

2. รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for resources efficiency)

3. รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Product for life enhancement)

4. รางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Product for aging society)