การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว”

การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว”

หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

           รุ่นที่ 1      วันที่ 13-14 มีนาคม 2561   จำนวน 25 คน     (ปิดรับสมัคร)
           รุ่นที่ 2     วันที่ 20-21 มีนาคม 2561  จำนวน 25 คน      (ปิดรับสมัคร)

.         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

**โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย**

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 

คุณทศพล โทร. 090-406-7828, คุณกัณทิมา โทร. 094-341-8605
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208
E-mail: course.kapi@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ
: คลิก