KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์”

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มาผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ โดยมี ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิตให้ความรู้ด้านการตั้งตํารับผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว แชมพูสระผมผสมสารสกัดจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพรบํารุงผิว รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์

        การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภททําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพและตรงตามหลักมาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรไทยและเป็นการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม จัดนี้ ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์