การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา” ปี 2560

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา” โดยมี ดร.รังสิมา ชลคุป หัวหน้าโครงการฯ ดร.นัฎพร ขนุนก้อน ดร.วีรศักดิ์ สมิทพงศ์ รศ.ดร.รังรอง ยกล้าน  ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา นำความรู้ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้เอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 3 รุ่น ดังนี้- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560  มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน  รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 27-30 มิถุนายน 2560  มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ณ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3