การอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ”

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2560 โดยมี ดร.สุภนิดา วินิจฉัย นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและอื่นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้อุปโภคเองได้ในครัวเรือนและต่างประเทศได้ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์วางจำหน่ายทั้งในประเทศ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้เบื้องต้น ทฤษฎี ของเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ และเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาในงานวิจัย และใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 43 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2