การอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว” ประจำปี 2560

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว” ประจำปี 2560 โดยมี นายวุฒินันท์ คงทัด ดร.สุชีรา วิทยากาญจน์  นายชัยพร สามพุ่มพวง นางจันทรา สวัสดิบุตร  และคณะ จากห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม และให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นำความรู้ไปทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน หรือผลิตจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยมีผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 จำนวน 25 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 จำนวน 25 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ

รูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-7 มีนาคม 2560)

รูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 (วันที่ 13-14 มีนาคม 2560)