คณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมเพื่อสร้างโครงการขับเคลื่อนงานโอท็อปไปสู่ SME

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมประชุมกับนักวิจัยสถาบันฯ เพื่อสร้างโครงสร้างการขับเคลื่อนงานโอท็อปไปสู่ SME