ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก.

วันที่ 9 มีนาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) มอบหมายให้ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์ และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์