นักวิจัยสถาบันฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) นำคณะนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิค ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ รวมทั้งให้การตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากนักวิจัยของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานขอคำแนะนำ และร่วมปรึกษาหารือกันแล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย ด้านวิชาการ ด้านการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นหน่วยงานวิจัยในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชีวมวลทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร