คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยมี ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ เป็นผู้แนะนำและพาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมี ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม  เป็นผู้แนะนำและพาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ เป็นผู้แนะนำและพาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน