เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ &quot:การขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากท่านนายกรัฐมนตรี

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและรับฟัง พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ร่วมนำเสนอทิศทางการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน