รับสมัครผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานชีวมวลในโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

ประกาศรับสมัครวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมโครงการ

“โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน”

.

.        ขอเรียนเชิญวิสาหกิจชุมชนที่สนใจในการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ภายใต้การดำเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน

รายละเอียดการสนับสนุน อ่านเพิ่มเติมได้ที่: คลิก

คุณสมบัติผู้สมัคร:
.
.               1) คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน : คลิก
              2) คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน : คลิก
.
ช่องทางการรับสมัคร:
.
.        1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
.                1)  ใบสมัครสำหรับผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด: คลิก
.               
2) ใบสมัครสำหรับผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ดาวน์โหลด: คลิก

.        2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในใบสมัคร แล้วส่งตามช่องทางดังนี้
.
                 ช่องทางการส่งใบสมัคร:
.                            1) ส่งด้วยตนเอง เดินทางมาที่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
.                                 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                               2) ส่งทางอีเมล์  dggku2561@gmail.com

                            3) ส่งทางไปรษณีย์ 
                                 จ่าหน้า “คุณวันวิสา ภูไชยศรี (ใบสมัครโครงการฯ) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว”
.                                  ผู้รับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ)
.                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 1            

 

สอบถามเพิ่มเติม:
คุณวันวิสา ภูไชยศรี
โทร. 02-942-8700, 085-093-7099, 091-872-6209

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: คลิก


.