ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง             นักวิจัย
ระดับ                  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน    22,950  บาท
สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

กรุณาติดต่อ:
คุณนภา มารมย์
โทร. 02942-8600-3 ต่อ 208