ขอแสดงความยินดีนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยผลงานที่ได้รับรางวัลก็คือ “โครงการวิจัยการผลิตกระดาษจากฟางข้าว” ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ซึ่งเป็นผลงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร ผ่านกลไกประชารัฐ และดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีแนวคิด คือ การพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Smart Service โดยใช้กลไกตามระบบสากล และการพัฒนางานวิจัยเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ