รายการเปิดบ้านการเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก. กับการสัมภาษณ์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

     รายการเปิดบ้านการเกษตร ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ขอเชิญคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมติดตาม ถึงบทบาท หน้าที่ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในยุค 4.0 ผ่านการสัมภาษณ์พูดคุย กับ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 11.05-11.50 น. ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่: คลิก