การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ”

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ” ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ปฐมาจาตกานนท์  รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าว และเพื่ออบรมและสาธิตการใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 3 รุ่น ดังนี้- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  16-17 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 25 คน  รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 29 คน ณ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2
ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3