การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์” กิจกรรมที่ 1

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดโครงการอบรม  การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์”  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ โดยมี นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มกราคม 2560 มีผู้อบรมทั้งสิ้น 85 คน จัดที่จังหวัดขอนอก่น รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 เมษายน 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 85 คน จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 85 คน จัดที่กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ  ภายใต้โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศัยภาพเกษตรกรและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หรือ SMEs แปรรูปการผลิตขั้นต้น โดยเน้นกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการผลิตต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร หรือ SMEs ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านระบบการตลาดออนไลน์ หรือการทำ Digital content เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยสรุปมีผู้เข้าอบรม 85 คน

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3