การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลเพื่อความยั่งยืน”

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลเพื่อความยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ) และคณะนักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้จัดและดำเนินดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงด้านพลังงานบรรลุเป้าหมายของแผน ARDP ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมยมพาเลส จังหวัดแพร่ และรุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น