การอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางจากโปรตีนรําข้าว”

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางจากโปรตีนรําข้าว”   โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  และคณะนักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้จัดและดำเนินดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสกัดโปรตีนรำข้าว เพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เพื่อให้ความรู้ในการสกัดสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าว  เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงตำรับและคุณภาพสินค้าให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน หรือผลิตจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  21-22 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2