งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดงานวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย 2560 เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วยการรดน้ำขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ ซึงในครั้งนี้บุคลากรได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย