KAPI จัดประชุมความร่วมมือในหัวข้อการจัดตั้งตรารับรองคุณภาพสินค้า ภายใต้ชื่อ “ELAGON”

……………………วันที่ 11 เม.ย. 2561 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) และนักวิจัยในสถาบัน ได้ร่วมประชุมความร่วมมือกับ คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Mr. Lin Dan Hui ผู้อำนวยการ Lin Shing Enterprise (THAILAND) Co.,LTD.  ในหัวข้อการจัดตั้งตรารับรองคุณภาพสินค้า ภายใต้ชื่อ “ELAGON”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางพารา กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ถึงคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่ได้มาตรฐานในทุกกระบวนการผลิต และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดชาวจีน ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความนิยมและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย 

……………………จากการประชุมหารือในครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือและเกิดการสร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้าไทยให้เข้มแข็งต่อไป โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน