การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร”

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร”   โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์  และคณะนักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้จัดและดำเนินดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักเชื้อเพลิงชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 3 รุ่น ดังนี้- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  28-29 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 23 คน- รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 เมษายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 24 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 29 คน ณ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3