การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ”

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ” ประจำปี 2560 โดยมี  ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ และ ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ และคณะ  เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตกล้าผลไม้ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย และ ให้ความรู้ในการสกัดและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารจากผลไม้และวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่ภาคการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 3 รุ่น ดังนี้- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  05-07 มิถุนายน 2560  มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน  รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ณ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3