KAPI ร่วมงาน “วันสถาปนาคณะวนศาสตร์” ครบรอบ 82 ปี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องใน “งานวันสถาปนาคณะวนศาสตร์” ครบรอบ 82 ปี และเพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานการศึกษาของคณะวนศาสตร์ และเพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์สืบต่อไป ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน