การอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ”

…………………สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2561 รุ่นที่ 1 และ วันที่ 26-27 เมษายน 2561 รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักเชื้อเพลิงชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นําความรู้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ

…………………การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านพลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร และการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน และในการนี้ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีปิดและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์