การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลด์” ประจำปี 2560

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์”ในกิจกรรมที่ 2 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลด์” รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตท่านผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ธนกฤต วันต๊ะเมล์ คุณสุนิสา สิงห์แก้ว คุณชลลดา บุราชรินทร์ และคณะ เป็นผู้บรรยาย และจัดฝึกอบรมกิจกรรมนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร หรือ SMEs  แปรรูปการผลิตขั้นต้น โดยเน้นกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการผลิตต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร หรือ SMEs ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านระบบการตลาดออนไลน์ หรือการทำ Digital content เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ ให้ดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจผ้าสิ่งทอ โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 26 คน ณ ณ โรงแรมสตาร์เวิร์ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รุนที่ 2 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบทั้งสิ้น จำนวน 36 คน  ณ SEATZ STATION Co-Working Space จ.กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2