นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 Food Innovation  2017″ และได้นำเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์และผลงาน “Lovastation Production by Mamascus purpures using Lighnocellulosic Residues under Solid State Fermentation” โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร และคณะ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ