นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานด้านวิจัยและงานด้านวิชาการของสถาบันฯ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30-18.00 น. และวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 15.00-17.30 น.  ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ผลด้านวิจัย ด้านวิชาการ และห้องปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี (รักษาการแทนผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลฯ ให้การต้อนรับ